Kemikalier i lager - mest för pyroteknik och fyrverkeri

Till startsidan

OBS: Sidan svenskakemi.nu uppdateras inte sedan 2011. Om du vill ha korrekt information om sortiment, kursinnehåll, priser och annat högst relevant hänvisar vi dig till www.pyroshop.org.

 

Varubeskrivning

Formel

Kvalitet

Massa
g

Pris
i SEK

Accroides resin (yaccagummi, red gum)
Pulver.
Lättlöslig i Starsolv
Bra bränsle även till nitrater eller perklorater; lättantänt. Ofta ser man red gum som komponent i färgade stjärnor (spec. blå), tändsatser, krutningar (eng. primes), tändrör, bengaliska eldar, etc.

Komplex

Teknisk

500
1 500

182
406

Aluminium (atomiserad) <44 µm.
Lämplig till termit, samt vissa värmealstrande satser där atomiserad aluminium är att föredra (relativt långsam reaktion jämfört med flingor). Även bra till lyssatser med bariumnitrat.

Al

Teknisk

650
1 700

198
416

Aluminium (flingor, ytbehandlade). Medel: 25 µm.
Utgått ur sortimentet
Snabbreagerande aluminium. Kan användas till blixtljuspulver i framför allt krevadladdning (burst charge), eller andra ställen där en något mildare explosion är önskvärd. I synnerhet gäller detta blandning med nitrater och svavel eller antimon(III)sulfid. Med klorater och perklorater sker en mycket snabb reaktion. Produkten dammar.

Al

>91 % Al

-

-

Aluminium (fina flingor, ytbehandlade)
Lämplig till gnistsatser (stjärnor, fontäner, vattenfall)

Al

Teknisk

750

248

Aluminium (grova flingor, ytbehandlade)
Lämplig till gnistsatser (kometer, fontäner, vattenfall). För att erhålla en bra antändning av dessa grova flingor är det nödvändigt att även ha med mindre partiklar av aluminium. Både atomiserade och flingformiga pulver fungerar.

Al

Teknisk

500

198

Aluminium PyroMicronTM
Vårt mest snabbreagerande aluminium. Specialbehandlat under tillverkning. Överlägsen till blixljuspulver oavsett om dessa har en bas av nitrat, klorat, eller perklorat. Även bra till vissa stjärnor med mera för antändning eller snabb höjning av reaktionstemperaturen. Funderar du på att bara köpa en sorts aluminium till ditt pyrotekniska skafferi, är det denna sort som är mest prisvärd och roligast.

Al

>80 % Al

400
1 250

284
668

Ammoniumdikromat Små granuler
En klassiker som "kemisk vulkan". (10 g per försök)
Sveriges billigaste ammoniumdikromat!

(NH4)2Cr2O7

>97 %

125
600

130
404

Ammoniumklorid (salmiak). Kristallint pulver
Lämpligt till salmiakrök
. Röken kan användas inomhus på teatrar, film, fotografering med mera

NH4Cl

Teknisk

1,3 kg
2,5 kg

152
276

Ammoniumperklorat Pulver
Mycket lämpligt för stjärnor, eldtransperanger, lyssatser. Kan användas till raketer. Blanda ej med magnesium eller magnalium utan att dessa först behandlats med kaliumdikromat (Shimizu/Alenfelt)

NH4ClO4

>99 %

500
1 500

250
560

Antikakningsmedel Pulver av typen "Cab-o-sil"
För att undvika att framför allt kristallina pulver kakar ihop sig - ibland till ett solit stycke - används antikakningsmedel. Det kan användas i enskilda kemikalier (t.ex. bariumnitrat) likväl som i blandningar (även i livsmedel). Inom fyrverkeriindustrin i USA tillsätter en del fabrikanter antikakningsmedel i blixtljuspulver för att dessa ska hålla sig fluffiga under lagring och transport. Att tänka på vid sådana tillämpningar är att risken ökar i och med en högre alstring av statisk el. Användning av ett bra andningsskydd (P3) vid hantering är också viktigt. Tillsätt allt mellan 0-5 massprocent.

SiO2

-

10 liter

400

Antimon Pulver Utgått ur sortimentet
I äldre satser för vitt stationärt ljus. Även i vissa fördröjningssatser. Används numera mest för att legera bly för att erhålla hårdare kulor vid svartkrutsmalning i kulkvarn. Blylegeringar gnistrar inte, varför dessa är att föredra framför keramer, glas, stål och andra olämpliga material.

Sb

-

-

-

Antimon(III)sulfid <44 µm
Till stjärnor (flitter, glitter, vit, silver), tändsatser, saluter, speciella blixljuspulver (ofta nitratbaserade - aldrig till klorater!)

Sb2S3

>99 %

500
3x500

212
520

Bariumkarbonat. Mycket fint pulver
Fungerar som grönt lågfärgande ämne endast i högtemperaturlågor med bränslen såsom magnesium, magnalium (eller aluminium). I synnerhet är kombinationen bariumkarbonat/bariumnitrat lyckad. Bariumkarbonat sönderfaller vid hög temperatur och är olöslig i vatten. Den används även som pH-buffert i vissa pyrotekniska satser (i likhet med magnesiumkarbonat, zinkkarbonat och zinkoxid).

BaCO3

~97 %

400
1 000

82
148

NY Bariumklorat <125 µm
Det bästa färgämnet (och tillika oxidationsmedel) för gröna flammor som inte baseras på metallbränsle (Mg, MgAl). Weingarts recept med 80-90 % bariumklorat och 10-20 % schellack är en mycket bra referens för gröna lågor - både stationära och mobila.
Bariumklorat kräver särskild kunskap vid hantering!

Ba(ClO3)2H2O

>98 %

170
1000

190
560

Bariumnitrat PyroMicronTM
Ett mycket användbart oxidationsmedel (tomtebloss, vita stjärnor, tändsatser) och tillika grönt lågfärgande ämne (stjärnor) i kombination med klorgivare (PVC, Parlon, NH4ClO4).

Ba(NO3)2

Teknisk

500
1 500
4 000

200
450
1 080

Bariumnitrat Kristallint pulver
Ett mycket användbart oxidationsmedel (sorksvärmare) och tillika grönt lågfärgande ämne (bengalisk eld, lysbengaler) i kombination med klorgivare (PVC, Parlon, NH4ClO4).

Ba(NO3)2

Teknisk

500
2 000

140
398

Bariumnitrat Kristallint pulver
En analyskemikalie för gröna lågprovningar, forskning och utveckling. Ett begränsat antal fpk i lager.

Ba(NO3)2

>99 %
Ca 5 m%
Fe 5 m%
Pb 2 m%

250

150

Bentonit (lera). Granulat. Lätt att pulvrisera vid behov. Vid pressning av raketdysor är det lämpligt att mala hälften av massan i mortel (lättmald) och låta hälften vara som den är. På så vis skapas en hållbarare struktur i materialet. Se även Dyslera nedan.

Komplex

Teknisk

2 000

152

Blixtljuspulver
En ämnesgrupp av pyrotekniska varor vars ändamål är att avge av kraftig blixt. I praktiken måste satserna reagera snabbt under stor värmeutveckling(*).

Fotografering
Blixtljuspulver utvecklades historiskt sett för fotografiska ändamål (fotoblixtljuspulver) på nära håll, och de fann även långt senare användning inom luftfotografering av markområden. Ett stort syreunderskott i satsen tillämpas då eftersom luftsyret kan utnyttjas i förbränningsprocessen. Läs mer i boken Principles of Pyrotechnics.

Sceneffekt
För att efterlikna åskovädrens blixtar inom teaterverksamhet har nikt använts. Senare möjliggjorde lättmetallernas renframställning (och sedemera lägre pris) att kemisk-tekniska produkter med överlägsna egenskaper kom till användning. När fotografisk film uppfanns, både stillbilder och rörlig film, var det ett naturligt steg att blixtljuspulver även användes såsom sceneffekt (specialeffekt).

Knall och blixt
Inom militär och civil övningsverksamhet symboliserar blixtknallskott något som är förutbestämt innan övningen. Det kan vara något så allvarligt som en handgranat eller vägmina, eller så oförargligt som ett sätt att signalera till spridda deltagare över ett stort område. Exempelvis i årliga fyrverkeri-SM inleder och avslutar den tävlande med 2 saluter för att domare och publik ska veta när fyrverkeriet börjar respektive slutar.

Knallskott har använts i försök med att skrämma vargar från bebodda områden, men det har visat sig - inte helt förvånande - att dessa snart vänjer sig vid knallen/tryckvågen. Därför är knallskott rent tekniskt olämpliga för att upprepade gånger skrämma vargar/hundar.

För att träna hundar och hästar att tåla knall och blixt används knallskott, ofta i kombination med lös ammunition till skjutvapen. Träningen ställer givetvis krav på goda kunskaper hos tränaren så att djuret inte i stället blir räddare än vad som är naturligt. Skjutvapen är urtypen för alstrande av impulsljud (ej buller) och risk för hörselskador hos djuret föreligger under övning och även senare om t.ex. en hund används för jaktändamål. All personal bör använda hörselskydd även om man inte är direkt inblandad i avfyrande/skjutande.

Innehåll
Rent akademiskt kan ingredienserna förenklat delas in i oxidations- och reduktionsmedel. Typiska ingredienser är kaliumperklorat eller olika nitrater (oxidationsmedel) och aluminium, magnesium eller en legering (magnalium) av de båda metallerna (reduktionsmedel). Andra ämnen kan vara tillsatta.

(*) = Vita, gula och orangea blixtar fungerar bra, men värmet är ett hinder för att utveckla färgade blixtar med grönt, rött eller blått ljus (de molekyler som ger dessa lågspektrum sönderfaller vid relativt sett låg eller medelmåttlig temperatur). Nilsson & Lee Pyrotechnics har dock genom produktutveckling även lyckats framställa tillfredställande bra färgade blixtljuspulver i färgerna grönt och rött. Pulverna kan antändas friliggande eller laddas i hylsa för en kombinerad knall- och blixteffekt. Kontakta oss för mer info.

-

-

-

-

Borsyra Pulver. pH-sänkande ämne till nitrat-aluminium-satser som fuktas med vatten. ~1 % borsyra är lämplig tillsats för att förhindra aluminiets sönderfall i den annars lätt basiska miljön (med möjlig självantändning som följd).

H3BO3

Teknisk

250

80

Cab-o-sil - se antikakningsmedel

-

-

-

-

Dextrin (gul) Mycket fint pulver. Vattenlösligt bindemedel. Använd 2-10 % (i stjärnor 4-5 %). Lämpligt för att korna exempelvis svartkrut, vilket då brinner snabbare och mer reproducerbart.

(C6H10O5)nH2O
n = 100-2 500

Teknisk

300

64

Dyslera. Fint pulver. Lämpligt till smällare, små raketmotorer och fontäner. Slå eller pressa leran torr. Ej lämplig i direktkontakt med färgade lågor.

Komplex

Teknisk

2 kg

100

Ny Ferrotitan 250 µm. 70 % Ti, 30 % Fe. Ferrotitan används i kamuro-effekter - ett härligt, långlivat guldregn som lyser starkare än träkol eller järn, men mildare än ren titan. Fördelen uppnås genom att legera järn och titan. Det är lätt
att lyckas med ferrotitan-effekter (likhet med titan i detta avseende). Tips: Börja med svartkrut, ferrotitan och dextrin.

FeTi

Teknisk

250
1250

280
866

Fosfor (röd) pulver. Tillfälligt slut i lager
Används i produkter såsom knallkork (för fiskeriändamål (angelfiske) och knallvarpaspel), knallpulver, dragbomber, friktionständare, rivsats, plastollonskott, "ninjabollar". Gemensamt är att antändning genom slag eller friktion ska ske lätt och orsaka antingen flamma eller knall. Dylik tillverkning är fylld med extremt stränga säkerhetsföreskrifter p.g.a. riskerna. Takeo Shimizu beskriver en våtprocess som rekommenderas.
Kräver särskild kunskap vid hantering. Klassiska reaktivitetsförsök måste ske med minimala massor!

P
Levereras fuktad
med vatten.
Låt lufttorka -
upphetta ej!

99 %

-

-

Färgade lågor, flytande LiquidFlame

Röd, grön, blå, orange, gul

1 färg 1 liter (välj orange eller gul) = 220 kr
1 färg 1 liter (grön) = 250 kr
1 färg 1 liter (välj röd eller blå) = 298 kr

Set: 5 olika färger x 1 liter = 1150 kr (230 kr/st)

1 färg 5 liter (välj orange eller gul) = 990 kr
1 färg 5 liter (grön) = 1080 kr
1 färg 5 liter (välj röd eller blå) = 1180 kr

-

-

-

-

Glycerol ("glycerin")
Används lämpligen med kaliumpermanganat för att påvisa självantändning i reaktionsförsök. Det går även att späda glycerolen något med vatten innan tillsats till permanganatet. Självantändning sker då snabbare! Lägg märke till att detta är den s.k. vattenfria glycerinen (dynamitglycerin), och inte handelns 85-procentiga produkt.

C3H5(OH)3

99,5 %

100 ml
1000 ml

30
280

Gummi arabicum. Fint pulver.
Löses i vatten - lösningen är färskvara. Starkare bindemedel än dextrin. Använd 2 % eller mer till stjärnor, krutning etc. Förr mycket använt vid korning av svartkrut. Även till stubintillverkning.

Komplex

Teknisk

200
1 000

82
240

Hexakloretan. Snart i lager
Kristallint pulver. Används till röksats med antingen 50 % zink, eller 47 % zinkoxid och 6 % aluminium (flingor 25 µm eller PyroMicron
TM). Högre aluminiumhalt ökar förbränningshastigheten medan lägre halt minskar den (men ger en mer vit rök). I höga koncentrationer är röken giftig och rökfacklor, rökpatroner, rökhandgranater, röksatser etc. ska därför enbart brukas utomhus. Röksatserna tändes lämpligen med termit-tändare (se nedan) eller i vissa fall med visko-stubin 4,5 mm.

C2Cl6

>99 %

-

-

Hexametylentetramin. Utgått ur sortimentet
Förstorar flamman genom att förbrännas med luft i dess ytterområde (sekundärt bränsle). Ger även en ökad färgmättnad i flammor genom att minska reaktionstendenser vilka orsakar vitt spektrum. Flammans storlek har en stor betydelse (tillsammans med flamtemperaturen) på mängden utsänt ljus, eftersom denna är proportionell mot ljuskällans area. En större flamma uppfattas lättare och på längre avstånd av människor än en mindre. Klorater förstorar också flamman men ska inte blandas med hexametylentetramin (av säkerhetsskäl)!

C6H12N4

-

-

-

Jod. Kristaller. Tillfälligt slut i lager
Jod kan användas för framställning av explosivämnet "jodkväve". Även för demonstrationer av självantändning tillsammans med aluminium. Reaktionen aktiveras med en droppe vatten.

I2

Puriss

20
100

64
312

Järnfilspån 93 % <150 µm (100 % <212 µm).
Till tomtebloss (julgransbloss), inomhusfontäner (kollodium-baserade), syrgasfacklor och fördröjningssatser.

Fe

Mycket hög

250
800

74
160

Järn(III)oxid (röd). Mycket fint pulver.
Till termitsatser och som katalysator (tjutsatser, glitter, etc.). Klassisk termit har en antändnings-temperaturen på ca 1600°C, varför Termit-tändare behövs för att starta reaktionen. Se nedan.

Fe2O3

>97,5 %

1 000
2 500

198
398

Kalciumkarbonat Mycket fint pulver.
För orange färg på lågor och stjärnor. Ej hygroskopisk.

CaCO3

Teknisk

400

72

Kaliumbensoat Mycket fint pulver.
För tjutsatser (visslor, tjutraketer, larmminor). Kaliumsaltet tål mer fukt än natriumsaltet.

KC7H6O2

Teknisk

500

224

Kaliumdikromat Kristallint pulver
För ytbehandling av magnesium eller magnalium, tillsats i torr form för att ytterligare öka stabiliteten hos dessa, katalysator för ökad brinnhastighet. Giftig.

K2Cr2O7

Teknisk

150

90

Kaliumklorat >99 % <180 µm
Ett mycket användbart oxidationsmedel, men som kräver särskild kunskap vid de flesta hanteringar. I synnerhet där höga halter (>50 %) klorat används.
Mest kända moderna användningsområden är tändstickor (90 %), syrgasfacklor, röksatser (vit och färgad rök) och fyrverkeri (H3, stjärnor).

KClO3

>99,6 %

500
1 500
5 kg

244
542
1612

Kaliumnitrat kristallint >125 µm
Kristaller. Till satser som inte kräver en mald produkt.

KNO3

>99,8 %

1,7 kg
6 kg
15 kg

198
620
1250

Kaliumnitrat PyroMicronTM
Vi är ledande inom malning av kaliumnitrat för pyrotekniska applikationer. Detta är ett resultat av att vi alltid har velat ge våra kunder det bästa. Kaliumnitrat PyroMicron™ är huvudbeståndsdel i svartkrut och många andra liknande satser för fördröjning, stubiner, raketer och tillämpningar som kräver en hög reaktionshastighet eller hög reproducerbarhet. Kaliumnitrat är ett stenhårt salt och därför svårmalt. Genom att köpa färdigmalda kemikalier slipper man kostnader för egen malnings-utrustning och besvär med hanteringen.

KNO3

Nu med bättre
antikaknings-
medel!

>99,8 %

750
3 000

248
798

Kaliumperklorat Fint pulver.
Används i många satser (stjärnor, fontäner, raketer, visslor, saluter, facklor, set pieces, tändrör, etc.). Det enskilt mest användbara oxidationsmedlet inom fyrverkerikonsten liksom inom pyrotekniken i stort.

KClO4

Pyro

750
2 kg

296
658

Kaliumpermanganat. Små nålformade kristaller
En klassiker för att påvisa självantändning (glycerol, glykol, DMSO), fördröjningssats med 36 % Sb, redoxtitrering, katalysator för sönderfall av HCl (aq) respektive H2O2. Även för vattenrening. Färgar av sig.

KMnO4

Säljs ej till Norge

>97 %

400

98

Kimrök
För att minska IR-strålningens inverkan på transluscenta raketbränslen tillsätts kimrök. Annars exploderar motorn genom den bildade större förbränningsytan. Även användbar till pyrotekniska satser.

-

-

500

98

Koppar(II)hydroxidkarbonat ("kopparkarbonat") Mycket fint pulver. Ger bra blåa lågor - i synnerhet i kombination med ammoniumperklorat.

CuCO3.Cu(OH)2

Teknisk

350
1000

158
300

Koppar(II)oxid Mycket fint pulver.
Ger bra blåa lågor. Har även en katalytisk egenskap hos nitrater och andra oxidationsmedel. Livsmedelskvalitet.

CuO

>78 % Cu

400

206

Koppar(II)oxiklorid Mycket fint pulver.
Ger bra blåa lågor. Används ofta med kaliumklorat, laktos, dextrin och klorgivare (PVC, Parlon). Ofta använt av proffs.

~3CuO.CuCl2.3H2O

Teknisk

400
1000

190
340

Koppar(II)sulfat pentahydrat Krist. pulver.
Råvara vid tillverkning av Cu(II)bensoat* & Cu(II)hydroxidkarbonat.
Vattenlöslig.
* = Se The best of AFN II s. 92-96 & BAFN III s. 98-99.
Här tas även upp tillverkning av andra bensoater; Sr, Ba och Ca.

CuSO4 5H2O

~99 %

500

164

Laktos <100 µm
Bränsle
till röksatser och blå stjärnor med mera.
Livsmedelskvalitet.

C12H22O11

>99,8 %

400
1000
10 kg

98
180
1600

Magnalium (50:50) Granuler: <63 µm
Legering: 50 % magnesium och 50 % aluminium
Till färgade stjärnor, lysbengaler, smattereffekter etc. Legeringen är mindre reaktiv än magnesium varför den är säkrare och håller bättre i lagring av färdig vara. Vatten-tåligheten vid tillverkning är också högre. Magnalium används därför mycket industriellt i stället för magnesium - i synnerhet i fuktiga klimat - bl.a. i Thunder King och i många färgade stjärnor.

MgAl

Teknisk

500
1400

312
708

Magnesium PyroMicronTM Utgått ur sortimentet
Extremt reaktiv och låg kritisk massa vid blandning! Explosion med hög knall sker friliggande t.ex. med 1 g sats bestående av 60 % KClO4 och 40 % Mg, eller av 2 g sats av 65 % Ba(NO3)2 PyroMicron
TM och 35 % Mg. Lämplig endast för reaktionsdemonstrationer och forskning. På vår kurs Pyroteknik och kemi demonstrerar vi denna Mg i samband med partikelstorlekens betydelse för reaktionshastigheten.

Mg

Teknisk

50

200

NY Magnesium 40 µm. Ett mycket bra bränsle till nitratbaserade blixtljuspulver. Nitrat kan utgöras av kalium-, barium, natrium- eller strontiumsalt. De två sistnämnda behöver torkas innan blandning. Till färgade stjärnor med höga krav på färgmättnad är magnesium 40 µm mycket lämpligt som en acceptabel kompromiss mellan resultat och säkerhet. Blanda ej med vatten eller svavel.

Mg

Teknisk

400
1000

336
600

Magnesium (passiviserad med paraffin) <100 µm.
Behandling med lin- eller tungolja ej nödvändig. Mycket bra produkt till färgade stjärnor, lysbengaler och andra satser där magnesium behöver vara ytbehandlat. Blanda ej med vatten eller svavel.

Mg

>98 %

500
700

326
404

Magnesium <100 µm.
Till saluter, knallskott, blixtljuspulver, spårljussatser (med bas av bariumperoxid eller strontiumperoxid) och alla kemiska försök. Blanda ej med vatten eller svavel.

Mg

>98 %

450
1 250

298
620

Natriumbensoat Pulver.
För tjutsats se kaliumbensoat. Produkten lämpar sig väl till gula lågor, allmänt bränsle eller råvara för tillverkning av kopparbensoat (se Koppar(II)sulfat), men inte till tjutsats då partiklarna är för stora.

NaC7H6O2

Teknisk

700

116

Natriumhexafluoroaluminat (kryolit) <150 µm.
Ett utmärkt och icke-hygroskopiskt färgämne till gula lågor, liksom till orangea lågor i kombination med strontiumkarbonat. Ofta använt av proffs.

Na3AlF6

99 %

500

160

Natriumnitrat Kristallint pulver
Används till stjärnor då man vill erhålla gula eller guldeffekter. Aven i krutning med 5 % svavel och 15 % träkol till ammoniumperklorat-baserade satser, då dessa inte bli hygroskopiska. I B-svartkrut ingår natriumnitrat i stället för kaliumnitrat. Detta krut brinner långsammare och har använts till bergsprängning.

-

-

1 000

120

Natriumoxalat Pulver
Används till silver- och guldeffekter, glitter m.m. Oftast blandat med aluminium, antimon(III)sulfid, kaliumnitrat, dextrin och ibland lite träkol.

-

-

500

150

Nitrerad bomull
En högklassig produkt som är mycket rolig!
Se demonstration på kursen Pyroteknik som hobby™.

Teknisk

25
100

100
380

Nitrerat garn
Antänd inomhuspjäser och nitrerad bomull - eller använd som den är. Du kan också strö metallpulver över tråden för snabbare och mer effektfull förbränning! Se demonstration på kursen Pyroteknik som hobby™.

Teknisk

10 meter

140

Nitrerat pulver (kollodium). Lågnitrerat cellulosanitrat), <12,6 % N. Eventuellt kontaminerad med rost. Vi rekommenderar endast att denna används till NC-lack p.g.a. dåliga brinnegenskaper. Levereras fuktad med alkohollösning.

Rabatterat pris så länge lagret varar!

Teknisk

Ca 500 g
= 1,5 liter

60

Paraffinolja
Används främst om ca 3 % i tjutsats för att göra denna mindre känslig för friktion. Satsen går mycket lättare att pressa och dammar inte. Tjutsatser med paraffinolja innehåller typiskt 1 % järn(III)oxid som katalysator, vilket är nödvändigt eftersom oljan deflagmerar satsen.

Teknisk

100 ml

48

Parlon
En effektiv klorgivare till färgade lågor (grön, röd, blå). Använd 5-20 %. Tänder upp lättare och brinner snabbare än PVC i satser med kaliumperklorat som bas. Ger dock lite (glödande) slagg. Lättlösligt i etylacetat; bildar vattenfast film.

-

Teknisk

700
1 500

198
356

Polyvinylklorid (PVC) PyroMicronTM
En effektiv klorgivare till färgade lågor (grön, röd, blå). Använd 2-18 %. Har även bränsleegenskaper. Ger stor och klar låga. Löslig i THF (tetrahydrofuran).

(C2H3Cl)n

Teknisk

400
1,4 kg

90
218

Risskal. Täcks med krutning (svartkrut, H3 etc) och används som krevadladdning i cylinderformade eller runda konstbomber. Den större arean och minskade tjockleken hos krutet gör att förbränningen sker väldigt snabbt, vilket är nödvändigt för en symmetrisk krevad.

-

Teknisk

5,8 liter
21,7 liter

124
340

Salpeter (engelska: saltpeter) - se Kaliumnitrat

-

-

-

-

Schellack (lemon). Fint pulver.
Löses i Starsolv
TM. Bra bränsle till färgade lågor, tändrör med mera. I synnerhet brinner schellack bra tillsammans med klorater. Till nitrater och perklorater behöver man ytterligare ett bränsle (t.ex. dextrin, red gum, träkol, laktos, metaller etc.) för att uppnå bra och stabil förbränning. Schellack brinner långsammare än red gum, men ger en större och mer transparent låga.

~C16H32O5

Teknisk

150
500
1 500

76
182
406

StarSolv
Lösningsmedel för accroides resin, schellack och liknande ämnen (i ren form = 100 %), samt för att minska ytspänning i vattenlösningar vid användning av dextrin (25 % är standard - max 30 %). Svag lukt. Brandfarligt.

Starsolv är
framtaget speciellt
för pyrotekniska
applikationer

Teknisk

5 liter

150

Strontiumkarbonat <150 µm
Bra färgämne till röda, purpurfärgade (med kopparsalt) eller orangea (med natriumsalt) lågor. Används med antingen KClO3, KClO4 eller NH4ClO4. Ej hygroskopisk.

SrCO3

>98 %

500

110

Strontiumnitrat PyroMicronTM
Ett användbart oxidationsmedel och tillika det bästa röda lågfärgande ämnet (stjärnor, nödsignal) i kombination med klorgivare (PVC, Parlon, ammoniumperklorat).

Sr(NO3)2

Teknisk

500
1 500

216
478

Strontiumnitrat Kristallint pulver
Ett användbart oxidationsmedel och tillika det bästa röda lågfärgande ämnet (lysbengal, varningsbloss) i kombination med klorgivare (PVC, Parlon, ammoniumperklorat).

Sr(NO3)2

Teknisk

500
2 000

148
424

Strontiumnitrat Kristallint pulver
En analyskemikalie för röda lågprovningar, forskning och utveckling.

Sr(NO3)2

Sr >99 %
Ba 10 m%
Ca 5 m%
Na 5 m%
Pb 0,2 m%

250

150

Strontiumoxalat Pulver.
Färgämne till röda lågor. Ej hygroskopisk. Har bränsleegenskaper, men kan samtidigt oxidera "starka" bränslen såsom magnesium.

SrC2O4

Teknisk

500

112

Svavel (mald) <44 µm
Antingen bränsle eller oxidationsmedel beroende på övriga komponenter. Många användningsområden varav kan nämnas svartkrut, zinkit (raketbränsle - se zink), blixtljuspulver med nitratbas (ej Mg), bengaliska eldar, nödsignaler med mera. Blanda aldrig med klorater!

S8

>99,95 %

1 000
2 000
15 kg

182
342
1995

Termit-tändare, ProTherm
Ett icke-pyrotekniskt pulver som lätt tänder upp termit, röksats med zinkoxidbas och andra extremt svårantändliga satser. Faktum är att jag inte förstår hur man klarade sig innan ProTherm
uppfanns. Det är väldigt lättantändligt och mycket drygt. Dosering: ~0,5 g. Levereras fuktad - lufttorka en mindre mängd innan applicering.

Komplex

Teknisk

100
500

160
520

Titan <100 µm.
Ger utmärkta bländvita gnistor i de allra minsta pjäserna (inomhus-fontäner, tomtebloss, mild kortslutningseffekt). Även lämplig i tändsatser.

Ti

>98 %

200
600

198
440

Titan 180-250 µm.
Ger utmärkta bländvita gnistor i småpjäser (utomhus-fontäner, mikrostjärnor, kortslutningseffekt).

Ti

95 %

200
600

198
440

Titan 250-425 µm.
Ger utmärkta bländvita gnistor i mindre/medelstora pjäser (fontäner, stjärnor, marksaluter).

Ti

95 %

200
600

220
500

Titan 425-850 µm.
Ger utmärkta bländvita gnistor i medelstora pjäser (fontäner, kometer, luftsaluter).

Ti

95 %

200
600

198
440

Titan 400-2000 µm.
Ger utmärkta bländvita gnistor i stora pjäser (fontäner, kometer, luftsaluter).

Ti

95 %

200
600

198
440

Träkol PyroMicronTM
Träkol är den utan konkurrens viktigaste ingrediensen i svartkrut! Nu kan du köpa världens bästa träkolsprodukt och tillika en klassiker i traditionell svartkruts-tillverkning. För snabb-brinnande blandningar av alla slag. Vi har malt träkolet i vår maskin för att du ska slippa ha egen utrustning och damma ner din pyroverkstad.

Med träkol PyroMicron™ i kombination med kaliumnitrat PyroMicron™ behöver du ingen kulkvarn, kollergång eller annan maskinell utrustning för att tillverka ett bra fyrverkeri-svartkrut! Handblandning med fuktad krutmassa, följt av handkorning (tillsätt 4 % dextrin eller 2 % gummi arabicum) fungerar alldeles utmärkt!

Komplex
1,5 kg fpk är slut i lager

Teknisk

400
1 500

258
666

Träkol av tall <500 µm
För fin gnistbildning (långsambrinnande träkol). Använd i fontäner, raketmotorer med mera.

Komplex

-

700

130

Vismut(III)oxid. Mycket fint pulver.
För smattereffekter i stället för de giftigare blyoxiderna. Gör mikrostjärnor och använd antingen som de är (på mark/i luft) eller som kärnor vid stjärnrullning för en verkligt fint effekt. Ett känt recept är 75 % Bi2O3, 15 % MgAl och 10 % CuO. Partikel-storleken hos magnalium påverkar effekten markant - antingen smattrande eller en enda smäll per stjärna.

Bi2O3

Säljs ej till Norge

Teknisk

100
400

168
470

Zink PyroMicronTM
Mycket reaktivt zinkpulver (raketkvalitet). Avsett för tillverkning av zinkit (raketbränsle), som lös sats (kastladdning för bensinkrevader), eller för pulverfyllning eller gjutning av raketmotorer. Även lämpligt till allmänna laboratorieändamål, fyrverkeri, med mera. Beakta känsligheten för statisk elektricitet vid blandning med svavel och liknande ämnen!

Observera: Zink är osedvanligt fuktkänsligt, varför det, trots våra långtgående ansträngningar att undvika just detta, kan förekomma hårda klumpar som behöver avlägsnas eller malas innan användning.

Zn

>94 % Zn-metall
<0,1 % Pb

3 000

640

Zinkit
Ett raketbränsle eller drivmedel som består av en intim blandning av zink och svavel. Vi säljer i dagsläget inte zinkit, men den är lätt att tillverka. Läs mer under zink.

-

-

-

-

Zirkonium <170 µm
Zirkonium är en mycket reaktiv metall vid upphettning men mycket kemiskt stabil vid lagring och blandning. Används frekvent i antändningssatser, eltändare och för att snabba upp förbränningen. Kan även blandas 5 % med 95 % NC i inomhusfontäner för vackra ljusguldfärgade gniststråk! Zirkonium finner också användning inom speciella blixtljuspulver (röksvaga, trotyl-knall), torpedframdrivning, antändning av rymdfärjans motorer, etc. Större partiklar än vad vi saluför är även utmärkta vita gnistbildare (likt titan). Antänd zirkonium brinner i CO2, N2 och H2! Zirkonium är lämplig till reaktionsförsök men kräver kunskap då den utvecklar stora mängder värmeenergi på kort tid. Beakta känsligheten för statisk elektricitet.

Zr

Teknisk

100

248